Klimatbokslut

En redovisning av din organisations koldioxidutsläpp

Vi hjälper dig förstå och prioritera

Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt om vi ska nå uppvärmningsmålet i Parisavtalet. För att begränsa uppvärmningen till 1,5C krävs utsläppsminskningar motsvarande 65% vilket innebär att nationella åtaganden inom EU måste femfaldigas. Detta konstaterades på EUs klimatmöte på femårsdagen av Parisavtalet i december 2020. EUs mål idag är att sänka utsläppen med 55% till år 2030. Företag och andra organisationer har en viktig roll i arbetet med att sänka utsläppen. För att förstå sitt nuläge kan man ta fram ett klimatbokslut. Det är en årssammanfattning av organisationens utsläpp till luft. De vanligaste växthusgaserna tas med i analysen och den mest använda standarden för beräkningsstegen är Green House Gas Protocol. Processen börjar med en förstudie där vi bestämmer systemavgränsningar, utvärderar vilka standarder som är aktuella, gör en analys av branschen, och genomför en första GHG-screening av organisationen. Därefter påbörjas datainsamling och analys av utsläppen. Resultaten levereras sedan i rapportformat där vi också ger förslag på åtgärder. Analysen av dina utsläpp ger dig information om hur stora utsläppen är, vart utsläppen sker i värdekedjan och hur stora åtgärdseffekterna blir. På så sätt fungerar rapporten som beslutsstöd när åtgärder prioriteras. Klimatbokslutet kan göras separat från eller som del av en större hållbarhetsredovisning. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Vi kan många branscher

Genom åren har vi arbetat med många olika case och branscher. Vi har bland annat gjort koldioxidanalyser för sportförbund, fastighetsbolag, byggföretag, klädmärken, media/TV, och skog- och träindustrin. Detta gör att vi har tillgång till både kunskap, erfarenhet och metoder som går att applicera på en mängd branscher. 

Vi använder aktuell forskning genomgående i våra analyser och är ert stöd hela vägen från datainsamling till uträkning. Vi ger även förslag på hur ni kan sänka utsläppen. 

Kontakta Cajsa så berättar hon mer

+46 73 590 91 57
cajsa.z@gidas.se