Känns nya EPD kravet övermäktigt?

1 januari 2022 infördes kravet på klimatdeklarationer av nybyggnationer i kraft. Det innebär att producenter av byggmaterial behöver redogöra för hur stora utsläppen är av CO2e/kg material.

Standarden har tagits fram för att möjliggöra jämförelsen mellan olika material och producenter. EPD:er har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner.

Vi utför EPD analyser som kartlägger era produkters livscykel (från vagga till grind) i form av utsläpp kg CO2e/kg material. Vi på Gidås Hållbarhetsbyrå har god erfarenhet av livscykelanalyser, främst inom träindustrin, hybridkonstruktioner, stål- och metallprodukter, trävaror, kross- och bergprodukter.

Hör dig till Felix så berättar han mer

felix.m@gidas.se

Se film från webbinarium

Spela videoklipp

EPD i fem steg

Så går en EPD till i fem steg, läs mer på EPD-internationals hemsida

Vad är en EPD?

EPD = Environmental Product Declaration

En EPD är en externt verifierad och standardiserad beskrivning av material eller en produkts miljöprofil över dess livstid.

EPD:er är objektiva och baserade på internationellt accepterade och validerade metoder för livscykelanalyser.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

”Under och efter genomgången med Georg, sprudlade ideérna kring hur vi skulle kunna få ännu bättre värden framöver på vår livscykelanalys av våra produkter.” – Viktoria Pedersén

LCA = Livscykelanalys

Produkter ska hålla och användas under en längre tid, de skapar olika klimatbelastningar under sin livstid. Olika produkter har dessutom olika påverkan beroende på hur de används, vilka material som krävs och hur länge de kan användas innan de behöver bytas ut.

Till exempel skapar en personbil utsläpp redan under produktionsfasen, för att senare under sin användandefas generera utsläpp genom förbränning av drivmedel. Dessutom krävs energi och resurser när bilen ska slutförvaras eller återvinnas.

I en livscykelanalys kan vi inventera samtliga händelser under bilens livstid som genererar utsläpp till luft. Dessa utsläpp varierar beroende av exempelvis livstiden eller hur många jämförelsemått vi använder. På Gidås kan vi även mäta helt andra faktorer så som vattenanvändning, försurningspotential eller övergödningseffekter. Vad som är aktuellt att inkludera i analysen beror på dina mål samt vilken typ av produkt det avser.

Resultat kan användas till att hitta andra produktions- eller återvinningsmodeller samt att mot exempelvis en konsument ge förslag och tips på hur livstiden kan förlängas så utsläppen fördelas över en längre tid, vilket ger klimatförbättringar i stället för att producera nya enheter. Det ger dig även ett bra beslutsunderlag om man ska jämföra olika produkter och produktionsmetoder.