fbpx

Kom igång med
CSRD och andra
rapporteringskrav

Kom igång med CSRD och andra rapporteringskrav

90% av tiden läggs på
rapportering - det vill
vi ändra på

I uppstartsfasen identifierar vi vilken typ av rapportering som är mest avgörande och vi hjälper dig att implementera det. Beroende på vilka redovisningsramverk som är aktuella estimerar vi en en tidsplan för implementeringen. Du kan välja mellan beräkning av ditt klimatavtryck enligt GHG, Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD, eller löpande hållbarhetsrapportering enligt CSRD och andra format. Vår tid debiteras på timbasis under uppstarsfasen med fast tidsbudget för varje rapporteringsramverk. Vårt systemstöd Emma ingår under hela uppstartsfasen. Vårt mål i uppstarten är att föra över vår kunskap så ni känner en trygghet att fortsätta självständigt.  

GHG rapportering

Inom de flesta rapporteringsramverk ställs krav på att utsläpp av växthusgaser redovisas. Detta kan göras på flera sätt. Den vanligaste standarden för beräkning av ett företags klimatavtryck i värdekedjan är GHG-protokollet. Standarden utgår från att utsläpp delas in i tre omfång, eller scope.  Varje scope utgör därmed en avgränsad del av värdekedjan och gör det enklare att spåra, beräkna och jämföra utsläpp.  
Vi hjälper dig avgränsa din rapportering och utveckla beräkningsmetoder så din redovisning motsvarar verkligheten. Genom anpassning och skräddarsydd uppsättning i vårt systemstöd Emma blir rapporteringen kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad. Du kan också efter uppstartens genomförande ta över redovisningen och fortsätta självständigt med Emma.  

Detta ingår vid beställning av GHG-rapportering

 • Minst 3 basår Växthusgasberäkningar enligt vårt förslag på avgränsningar
 • Koldioxidbudget enligt IPCC och färdplan till uppfyllnad av Parisavtalet
 • En fullständig standardiserad publicerbar GHG-rapport
 • Skräddarsydda beräkningar – primärt aktivitetsbaserade metoder
 • Kvalitets- och variationsanalys
 • Datainsamling – ingår alltid i Emma under hela uppstartsperioden
 • Möjlighet att ta över rapporteringen självständigt i systemformat med Emma

Väsentlighetsanalys enligt ESRS

Företag som är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport enligt CSRD behöver göra en dubbel väsentlighetsanalys. Analysen behöver göras med utgångspunkt i hela värdekedjan där det rapporterande företaget ska identifiera sina viktigaste påverkansområden. Det ESRS kräver är att företaget ska analysera sina väsentliga hållbarhetsfrågor i form av påverkan på människor och miljö, risker och möjligheter. Detta innefattar att flera perspektiv behöver inkluderas i processen för att fastställa väsentligheten. Till exempel flera tidsperspektiv, ett utifrån och in synsätt, och exempelvis företagets beroende av specifika råvaror och leveranskedjor.  

Detta ingår vid beställning av väsentlighetsanalys

 • CSRD introduktion för arbetsgruppen 

 • Research av värdekedja 

 • Bedömningsdialog kring områden av påverkan, risker och möjligheter  

 • Vägning och viktning av områden/datapunkter i ESRS 

 • Summering av väsentligheter till företagets CSRD rapportering  

 • Utformning av intressentdialog  

 • Färdigställande, kvalitetskontroll, validering och leverans av analys 

 • Identifierade datapunkter ur ESRS läggs upp i vårt systemstöd Emma

CSRD rapportering

Företag av en viss storlek är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport. Sedan 2017 finns detta i svensk lagstiftning som en del av av årsredovisningslagen (NFRD). 2023 antog EU ett nytt direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som ersätter det nuvarande kravet på hållbarhetsrapportering. Syftet är att ge finansmarknaderna tillgång till information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som är tillförlitlig, relevant och jämförbar. Rapporteringen ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar tillväxt. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar, utarmning av naturresurser, miljöförstöring och brister i sociala förhållanden. 

Bolag/koncerner som möter två av tre av följande kriterier är skyldiga att upprätta en hållbarhetsrapport : 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor i balansomslutning,  250 anställda. 
Vi hjälper dig sätta upp rapportstrukturen. Om du dessutom valt att göra en väsentlighetsanalys via oss kan vi enkelt utgå från den framtagna strukturen i vårt systemstöd Emma. Har du redan gjort en väsentlighetsanalys kan vi enkelt lägga upp datapunkterna ur ESRS och implementera GHG-redovisning för värdekedjan. Vi projektleder hela rapporteringen och du har möjlighet att ta över redovisningen i vårt system genom ett serviceavtal. Kontakta oss så hjälper vi dig analysera vad som behöver göras och sätta upp en tidsplan för rapporteringen.  

Såhär ser processen ut

90% av tiden läggs
på rapportering -
det vill vi ändra på.

De flesta har varit med om att policys, strategier och färdplaner ofta slutar som meningslösa pappersprodukter. Hållbarhetsredovisning och klimatbokslut är inget undantag. Allt för ofta slutar det med komplicerade och omfattande rapporter som ingen är intresserad av att läsa. Det sämsta av allt är att resurserna går åt till enbart rapportering istället för att läggas på till exempel klimatförbättringar.

Hur kan vi ändra på det? Vi tror på att engagera hela företaget i rapporteringen. Att tillgängliggöra kunskapen om hur mycket utsläpp olika aktiviteter ger upphov till och skapa engagemang. Det gör vi med hjälp av Emma, vårt digitala systemstöd för att beräkna klimatavtryck, andra ESG-faktorer och CSRD-rapporter. Med vår inbyggda koldioxidbudget är det enkelt att sätta mål och prioritera rätt saker.
När du anlitar oss på Gidås får du inte bara en rapport, du får en helt digital miljö där rapporteringen går snabbt och byggs upp efter din organisation. Du får en egen specialist som guidar dig och ser till att redovisningsstandarder efterlevs. Sedan kan merparten av dina resurser gå åt till åtgärder för att minska utsläppen istället.

GHG rapportering

Inom de flesta rapporteringsramverk ställs krav på att utsläpp av växthusgaser redovisas. Detta kan göras på flera sätt. Den vanligaste standarden för beräkning av ett företags klimatavtryck i värdekedjan är GHG-protokollet. Standarden utgår från att utsläpp delas in i tre omfång, eller scope.  Varje scope utgör därmed en avgränsad del av värdekedjan och gör det enklare att spåra, beräkna och jämföra utsläpp.  
Vi hjälper dig avgränsa din rapportering och utveckla beräkningsmetoder så din redovisning motsvarar verkligheten. Genom anpassning och skräddarsydd uppsättning i vårt systemstöd Emma blir rapporteringen kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad. Du kan också efter uppstartens genomförande ta över redovisningen och fortsätta självständigt med Emma. 

 • Minst 3 basår Växthusgasberäkningar enligt vårt förslag på avgränsningar
 • Koldioxidbudget enligt IPCC och färdplan till uppfyllnad av Parisavtalet
 • En fullständig standardiserad publicerbar GHG-rapport
 • Skräddarsydda beräkningar – primärt aktivitetsbaserade metoder
 • Kvalitets- och variationsanalys
 • Datainsamling – ingår alltid i Emma under hela uppstartsperioden
 • Möjlighet att ta även rapporteringen systemformat med Emma

Väsentlighets-
analys enligt ESRS

Inom de flesta rapporteringsramverk ställs krav på att utsläpp av växthusgaser redovisas. Detta kan göras på flera sätt. Den vanligaste standarden för beräkning av ett företags klimatavtryck i värdekedjan är GHG-protokollet. Standarden utgår från att utsläpp delas in i tre omfång, eller scope.  Varje scope utgör därmed en avgränsad del av värdekedjan och gör det enklare att spåra, beräkna och jämföra utsläpp.  
Vi hjälper dig avgränsa din rapportering och utveckla beräkningsmetoder så din redovisning motsvarar verkligheten. Genom anpassning och skräddarsydd uppsättning i vårt systemstöd Emma blir rapporteringen kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad. Du kan också efter uppstartens genomförande ta över redovisningen och fortsätta självständigt med Emma.  

 • CSRD introduktion för utvalda inom bolaget, arbetsgruppen, som ska delta i framtagning av dubbla väsentlighetsanalysen. (denna är valbar med rekommenderas)
 • Research av er värdekedja, avgränsning till rimlig nivå för att kunna utvärdera och bedöma påverkan (på miljö och människor), risker och möjligheter (finansiellt för företaget) och göra en scenarioanalys för hur företaget skulle påverkas av klimatförändringar.
 • Bedömning av områden av påverkan, risk och möjligheter och utförande av dubbel väsentlighetsanalys. Vägning och viktning av områden/Datapunkter i ESRS
 • Summera resultat – väsentliga områden för företagets CSRD rapportering och justeringar efter era synpunkter.
 • Vägledning till utformning av ny intressent dialog där resultatet delas och fler perspektiv tas hänsyn till innan analysen färdigställs.
 • Färdigställande, kvalitetskontroll, validering och leverans av analys.
 • Identifierade datapunkter ur ESRS läggs upp i vårt systemstöd Emma

CSRD rapportering

Företag av en viss storlek är skyldiga att upprätta hållbarhetsrapport. Sedan 2017 finns detta i svensk lagstiftning som en del av årsredovinsinglagen (NFRD). 2023 antog EU ett nytt direktiv, Corporate Sustainbility Reporting Directive (CSRD), som ersätter det nuvarande kravet på hållbarhetsrapportering. Syftet är att ge finansmarknaderna tillgång till information om miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning som är tillförlitlig, relevant och jämförbar. Rapporteringen ska bidra till att styra in kapital mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar tillväxt. Dessutom ska den underlätta hanteringen av finansiella risker som följer av klimatförändringar, utarmning av naturresurser, miljöförstöring och brister i sociala förhållanden. 

Bolag/koncerner som möter två av tre av följande kriterier är skyldiga att upprätta hållbarhetsrapport: 350 miljoner kronor i omsättning, 175 miljoner kronor balansomslutning, 250 anställda. 
Vi hjälper dig sätta upp rapportstrukturen. Om du dessutom valt att göra väsentlighetsanalys via oss kan vi enkelt utgå från den framtagna strukturen i vårt systemstöd Emma. Har du redan gjort en väsentlighetsanalys kan vi enkelt lägga upp datapunkterna ur ESRS och implementera GHG-redovisning för värdekedjan.  
Vi projektleder hela rapporteringen och du har möjlighet att ta över redovisningen i vårt system genom vårat serviceavtal. Kontakta oss så hjälper vi dig analysera vad som behöver göras och sätta upp en tidplan för rapporteringen.

Hej! Jag är
en av gidås
specialister.

 Hej! Jag är en av Gidås specialister.  
På Gidås hjälper Magnus företag att göra smartare och mer hållbara val genom LCA, klimatberäkningar och hållbarhetsutredningar.  

/Magnus

Hej! Ja är
en av gidås
specialister.

Kontakta mig i ärenden som rör dina frågor om just EPD eller Livscykelanalys. Du kan boka en tid med mig direkt på vår bokningssida, skicka ett mejl, eller lyft luren om det känns bättre. 
/ Alexander