fbpx

Livscykelanalys av produkter, tjänster och processer

En livscykelanalys (LCA), även känd som ”life cycle assessment” på engelska, är en metod som används för att utvärdera de miljömässiga påverkningarna av en produkt, tjänst eller process över hela dess livscykel. En livscykelanalys syftar till att kvantifiera och bedöma de resurser och utsläpp som är förknippade med varje fas av livscykeln, från råvaruutvinning och produktion till användning och slutlig avyttring eller återvinning. Den används ofta för att informera beslutstagare om hållbarhetsaspekterna av olika alternativ och för att identifiera potentiella förbättringar.

En typisk livscykelanalys omfattar följande faser:

1. Råvaruextraction: Detta inkluderar utvinning av råvaror som metaller, mineraler, bränslen och andra material som används i produkten eller processen.

2. Produktion: Under denna fas ingår tillverkning av produkten eller utförandet av processen, vilket kan inkludera energiförbrukning, transporter, och andra resursanvändningar.

3. Distribution: Detta avser transport och distribution av produkten till kunder eller användare.

4. Användning: Under denna fas bedöms hur produkten eller tjänsten används, inklusive energiförbrukning och andra påverkande faktorer.

5. Avyttring och återvinning: Slutligen granskas hur produkten kasseras eller återvinns när den inte längre används.

Livscykelanalysen syftar till att kvantifiera miljöpåverkningen i termer av exempelvis växthusgasutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning och annan resursförbrukning. Resultaten av LCA kan användas för att identifiera hot spots i livscykeln där de största miljöpåverkningarna uppstår, och för att föreslå åtgärder för att minska denna påverkan. Det kan också användas för att jämföra olika produkter eller processer och välja den mest hållbara alternativet.

Livscykelanalyser är värdefulla verktyg för att främja hållbarhet och minska miljöpåverkan i olika industrier och sektorer, inklusive tillverkningsindustrin, energisektorn och livsmedelsproduktionen.

Environmental Product declaration – EPD

En EPD står för ”Environmental Product Declaration,” vilket på svenska kan översättas till ”miljövarudeklaration.” Det är ett dokument som tillhandahåller information om de miljömässiga egenskaperna och påverkningarna av en produkt. EPD används ofta som en metod för att kommunicera och dokumentera miljöpåverkningarna av produkter på ett standardiserat sätt.

En typisk EPD innehåller information om en produkts miljöprestanda över hela dess livscykel, liknande en livscykelanalys (LCA), men är ofta mer sammanfattad och standardiserad för enklare jämförelse mellan olika produkter. Den kan innehålla data om bland annat följande aspekter:

1. Råvaruutvinning: Information om var och hur de råvaror som används för produkten utvinns.

2. Produktion: Uppgifter om produktionsprocessen och användningen av resurser som energi och vatten.

3. Transport och distribution: Hur produkten distribueras till kunderna och de miljömässiga påverkningarna av transporten.

4. Användningsfas: Informationen om hur produkten används och dess påverkan under användning.

5. Avyttring och återvinning: Hur produkten tas ur bruk och avyttras, samt eventuell möjlighet till återvinning eller återanvändning.

EPD är utformade enligt internationella standarder, som ISO 14025 och EN 15804, och är utarbetade med hänsyn till miljövänliga riktlinjer och kriterier. De används för att underlätta jämförelser mellan produkter och hjälpa beslutsfattare och konsumenter att göra informerade val utifrån produkternas miljöpåverkan.

EPD är särskilt användbara inom bygg- och byggmaterialindustrin, där det finns en ökad efterfrågan på hållbara byggmaterial och konstruktionstekniker. Genom att tillhandahålla objektiv information om miljöpåverkan kan EPD hjälpa till att främja mer hållbara bygg- och konstruktionsmetoder.

Vilka är lagkraven? 

Lagkrav för livscykelanalyser (LCA) varierar mellan olika länder och jurisdiktioner. Vissa länder har infört lagar och regler som kräver LCA eller miljöbedömningar för vissa typer av projekt eller produkter, särskilt inom sektorer som har betydande miljöpåverkan, såsom bygg- och infrastrukturprojekt eller energiproduktion. Här är några exempel på hur lagkrav för LCA kan se ut:

1. Bygg- och infrastruktursektorn: Vissa länder kräver LCA för att bedöma och minska miljöpåverkan av byggprojekt. Dessa krav kan inkludera krav på att utföra LCA för byggmaterial och byggnadsprocesser.

2. Energiförsörjning: Inom energisektorn kan det finnas lagkrav som kräver LCA för att bedöma och rapportera påverkan av olika energikällor och energiproduktionstekniker.

3. Miljömärkning och produktcertifiering: Vissa länder kan kräva att produkter som marknadsförs som miljövänliga eller som bär miljömärkningar måste ha en LCA eller miljövarudeklaration (EPD) som stöder deras påståenden.

4. Avfallshantering och återvinning: LCA kan användas för att utvärdera och optimera avfallshanteringssystem, och vissa jurisdiktioner kan ha lagkrav som involverar LCA i hanteringen av avfall och återvinning.

5. Produktrelaterad lagstiftning: Vissa produkter, särskilt de som kan ha en betydande miljöpåverkan, kan kräva att tillverkare genomför en LCA som en del av produktrelaterad lagstiftning. Exempel på detta inkluderar fordonsindustrin och elektroniksektorn.

Det är viktigt att notera att lagkrav varierar betydligt mellan olika länder och regioner, och det kan även finnas skillnader inom länder beroende på delstat eller region. Följaktligen är det viktigt att vara medveten om de specifika lagar och regler som gäller inom den aktuella jurisdiktionen och sektorn. Dessutom kan lagar och regler förändras över tiden, så det är viktigt att vara uppdaterad om de senaste kraven inom området LCA och miljöbedömningar.

Så kan vi på Gidås hjälpa er

Bland våra specialister finns erfarenhet av att utföra LCA och EPD för många olika produkter och tjänster. Bland annat trävaror, prefabricerade byggprodukter, metall, elektronik, stål, betong, krossmaterial, jordbruksprodukter och livsmedel, energisektor och många fler. 

Våra processer är dokumenterade och beprövade. Vårt mål är att hitta åtgärder för våra kunder så miljöprestanda kan förbättras. Vi använder smarta verktyg för att samla in data och snabbt göra LCA-modeller och uppfylla lagkrav.