fbpx

Så hanterar du biogena koldioxidutsläpp i Emma ESG-plattform

Skillnader i ursprung

Fossila koldioxidutsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen, såsom kol, olja och naturgas. Dessa bränslen består av organiskt material som har bildats och lagrats under miljontals år från förmultning av växter och djur som levde under geologiska tidsperioder. När dessa fossila bränslen bränns, släpps koldioxid (CO2) ut i atmosfären.

Biogena koldioxidutsläpp kommer från naturliga biologiska processer och kretslopp. De är en del av den naturliga koldioxidcykeln. Till exempel, när växter växer, tar de upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen och frigör syre. När växterna dör eller bryts ned, återförs koldioxiden till atmosfären genom nedbrytningsprocesser som förmultning eller förbränning. Detta förekommer även i mänsklig aktivitet, till exempel biobränslen som baseras på skogsråvara har en nedbrytningstid som är betydligt kortare än fossila alternativ, vilket gör att nettouppvärmningseffekten blir lägre.

Tidsskalan spelar roll
Fossila koldioxidutsläpp har ackumulerats över långa geologiska tidsperioder och har frigjorts mycket snabbt genom mänsklig aktivitet, särskilt sedan industrialiseringen. Detta har lett till ökade nivåer av atmosfärisk koldioxid och bidragit till klimatförändringar.

Biogena koldioxidutsläpp är en del av den naturliga cykeln och har funnits i balans under lång tid. De har inte ökat i samma utsträckning som fossila utsläpp på grund av mänsklig aktivitet.

Påverkan på klimatförändringar
Fossila koldioxidutsläpp är en huvudorsak till den ökande halten av växthusgaser i atmosfären, särskilt koldioxid. Denna ökning av växthusgaser har bidragit avsevärt till global uppvärmning och klimatförändringar. Biogena koldioxidutsläpp anses vara en del av det naturliga kretsloppet och har en mer begränsad påverkan på klimatet. De bidrar inte i samma utsträckning till ökande växthusgasnivåer eftersom de är i balans med växt- och nedbrytningsprocesser.

Sammanfattningsvis kommer fossila koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen och har en stor inverkan på klimatförändringar, medan biogena koldioxidutsläpp är en naturlig del av ekosystemen och har en mindre påverkan på klimatet när de är i balans. Det är viktigt att minska fossila utsläpp för att begränsa klimatförändringarnas påverkan på planeten.

 

Det är viktigt att skilja på biogena och fossila koldioxidutsläpp
Många företag och organisationer har processer som är både biogena och fossila. Den gröna omställningen innebär i stort att fossila energikällor fasas ut och ersätt med biogena eller energikällor som inte ger några utsläpp alls. Det är viktigt att skilja på utsläppen för att kunna ta rätt beslut och få fram korrekt data.

Många kanske inte tänker på att vanligt drivmedel som vi tankar vid pump innehåller en viss del biobränsle och en del fossilt. Inbladningen kan variera från år till år beroende på hur stor reduktionsplikten är. När vi räknar på utsläpp från drivmedel så delar vi upp utsläppen i fossila och biogena för att på ett korrekt sätt synliggöra vad som är vad. Det framgår också i GHG-protokollet, att vi ska göra skillnad i scope och klassificera biogena utsläpp som Out of Scope. För att beräkningen ska bli korrekt behövs emissionsfaktorer för del den biogena delen och för den fossila samt information om hur stor inblandningen är.

Biogena utsläpp påverkar inte i lika hög grad uppvärmningen av atmosfären som fossila utsläpp. Men det är fortfarande en påverkan och därför viktigt att ta med i totalanalysen. Därför är det viktigt att skilja på dem.

 

Så gör du i Emma i fyra enkla steg

I Emma kan du dela upp beräkningen för aktiviteter genom att skapa en emissionsfaktor eller använda en som redan finns i databasen. Så här gör du för att skapa en emissionsfaktor som tar hänsyn till både biogena och fossila utsläpp:

 Steg 1 – Gå till sidan emissionsfaktorer
Navigera till sidan emissionsfaktorer, och tryck skapa ny. När du tryck på skapa ny faktor börjar du med att ge den ett namn

 Steg 2 – Fyll i data för faktorn
Börja fyll i värde för emissionsfaktorn på rad 1 för fossila utsläpp och rad två för biogena utsläpp. Välj CO2 som den växthusgas du vill mäta. Lägg även till CH4 och NOx om du behöver.

Steg 3 – Välj scope
Välj scope 1 för fossila utsläpp enligt GHG-protokollet, och Out of Scope för biogena. Emma kommer dela upp beräkningen enligt detta för de aktiviteter du skapar med samma faktor.

Steg 4 – Koppla emissionsfaktor till aktivitet
Navigera till ditt aktivitetsbibliotek och skapa en aktivitet, sök rätt på din nya emissionsfaktor i listan och koppla den till aktiviteter. Alla registreringar som sen görs klassificeras enligt den fördelning som emissionsfaktor definierat på resultatsidan. Du kan ändra det senare om det behöver justeras.

Instruktioner - biogena emissionsfaktorer