fbpx

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar eller inte. Syftet med taxonomin är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för identifiering, jämförelse, benämning och mottagande av gröna investeringar. EU kommissionen har fastställt att EU:s hållbarhetsmål och Parisavtalet inte kommer att nås enbart med offentliga medel. Därav vill EU mobilisera 1000 miljarder euro för gröna investeringar. Med hjälp av Taxonomin, säkerställs det att pengarna investeras rätt. 

Innan taxonomin fanns det ett stort antal frivilliga standarder för finanssektorn att klassificera och kommunicera deras hållbara investeringar. Behovet av ett obligatoriskt och standardiserat system var stort och ansågs gynna hållbara investeringar. Strategin för att tackla detta problem publicerades i mars 2018 genom EU kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt. Det mest prioriterade momentet med handlingsplanen var etableringen av ett klassificeringssystem för hållbara aktiviteter. 

För att verkställa en lösning etablerade kommissionen en expertgrupp med den kreativa benämningen Technical Expert Group (TEG) on sustainable finance”. I mars 2020 publicerade TEG den slutgiltiga rapporten om EU Taxonomi och den 12 juli 2020 trädde reglerna för taxonomin i kraft (Regulation (EU) 2019/2088).
Huvudsyftet med Taxonomin är att kanalisera pengar till investeringar i ESG, (Environmental, social and corporate governance) som gör genuint bra ifrån sig till skillnad mot investering i greenwashing. Detta ska leda till att EU är i linje med mål som Parisavtalet och Agenda 2030. (1 & ) 

Hur funkar Taxonomins 
klassificer
ing? 

EU Taxonomin är en binär ansats som identifierar om en investering är miljömässigt hållbar eller inte. För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till minst en av målen samtidigt som den inte ska skada något av de andra målen. Följande sex mål har EU- kommissionen fastställt: 

 1. Begränsning av 
  klimatförändringar.

 2. Anpassning till klimatförändringar.

 3. Hållbar användning och skydd av 
  vatten och marina
  resurser.

 4. Övergång till en cirkulär ekonomi.

 5. Förebyggande och kontroll av 
  föroreningar.

 6. Skydd och återställande av 
  biologisk mångfald och 
  ekosystem.

Målen begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2022. För mål 3 – 6 kvarstår arbete för kommissionen där tekniska granskningskriterier ska utvecklas. Alla sex mål kommer att tillämpas fullt ut från 1 januari 2023. (3) 

Vem påverkas av Taxonomin? 

Taxonomiförordningen handlar om krav  hållbarhetsinformation 
och lagkravet omfattar formellt: 

 • EU och medlemsländer för 
  åtgärder
   som berör miljömässigt 
  hållbara finansiella produkter och 
  företagsobligationer.
 • Finansmarknadsaktörer som erbjuder miljömässigt 
  hållbara finansiella produkter ska 
  informera hur stor andel av produkten, som är investerad i 
  miljömässigt hållbara 
  verksamheter, enligt taxonomin. Eller om de inte är det även informera om detta.
 • Större företag som omfattas av EU:s 
  minimikrav för direktivet för 
  hållbarhetsrapportering måste ange hur stor del av deras verksamhet som är förenlig med taxonomin. (3) 

Enligt hållbarhetslagen ställs krav för hållbarhetsredovisning (och numera även EU:s Taxonomi) för företag som uppfyller två av följande parametrar:  

 • Fler än 250 anställda
 • En omsättning över 350 MSEK
 • En balansomslutning på över 176 MSEK (4) 

 

Gidås och EU Taxonomin 

Vi på Gidås välkomnar EU Taxonomin med öppna armar. Taxonomin kommer att gynna progressiva företag och finansmarknadsaktörer som aktivt arbetar med hållbarhet. Företag som har försonat deras hållbarhetsprofil genom greenwashing kommer att blottas genom detta eftertraktade lagkrav. Denna ökade transparens som numera råder för finansvärlden är ett stort steg i rätt riktning.  

Taxonomin är ett viktigt och mycket spännande steg som kommer hjälpa bolag och investerare att ställa om
Har ni frågor eller söker hjälp med handledning inom Taxonomin så är ni välkommen att kontakta oss på GIDÅS. Vi hjälper er hela vägen från krånglig byråkrati till en slutgiltig rapportering enligt Taxonomins krav.