Känns de nya kraven på klimatdeklarationer övermäktiga? Vi hjälper er med livscykelanalys och EPD

Sedan en tid tillbaka är det krav på klimatdeklarationer för vissa typer av nybyggnationer. Kravet, som hanteras av Boverket, innebär att leverantörer av byggmaterial och komponenter till byggarbetsplatser behöver redovisa hur stora utsläppen är av exempelvis CO2 per kg material. Denna typ av redovisning ska göras enligt standarden EN15804 och kallas även för EPD – Environmental Product Declaration.

1

Uppstart och screening

Ofta har en tillverkare av byggnadskomponenter flera olika produkter, dimensioner och produktionsmetoder. Vi utvärderar hur många EPD:er som är aktuella och vilka som kan ingå under en paraply-EPD för att minimera kostnaden. Vi hjälper till att välja PCR – Product Category Rule – som utgör analysens standardramverk. Vi ger även rekommendation om programoperatör för EPD:ns publicering. 

2

Livscykelanalys av produkten

Vi sätter upp en struktur för datainsamling som ni fyller i och skickar till oss. Utifrån inkommen data kompletterar vi med eventuell research som kan behövas för att analysen ska bli fullständig. Sedan gör vi själva Livscykelanalysen i programvaror som vi har tillgång till och dokumenterar alla metoder. Analysen görs enligt ISO 14044 och granskning enligt 14025 samt den PCR som vi valt ut. 

3

EPD-rapport och rapportformat

I det tredje steget, efter att vi interngranskat livscykelanalysen och gjort alla kontrollberäkningar, börjar vi skriva EPD rapporten. EPD:n är själva redovisningsformatet av LCA steget. Det är vissa delar som måste finnas med och på ett standardiserat sätt enligt EN15804. Även PCR ramverket styr EPD:ns utformning. Ni har även möjlighet att få rapporten i era egna färger och format så den passar ert varumärke. 

4

Tredjeparts-granskning

När vi gått igenom resultaten med er och sett över alla delar och gjort slutgiltiga tillförlitlighetanalyser initieras tredjepartsgranskning. Granskningen är en viktig del för att EPD:n ska uppfylla kraven i EN15804. Vi bistår er i kontakten med verifieraren och justerar eventuella kommentarer. Vi tillhandahåller allt material till granskningen och övervakar processen. 

5

Publicering av EPD

När granskningen gått igenom publiceras er EPD i programoperatörens databas. Rapporten blir därmed officiell och era kunder och beställare kan enkelt komma åt den via webben. Ni har även möjlighet att lägga den på er egen webb. Ni kan också välja till produktjämförelser mot andra i er bransch, ett populärvetenskapligt produktblad, olika typer av blogginlägg eller utbildning med säljare som ett avslutande steg. Vi hjälper er identifiera vilka åtgärder som kan förbättra miljöprestandan. 

Hej, jag är en av Gidås specialister

Kontakta mig i ärenden som rör dina frågor om just EPD eller Livscykelanalys. Du kan boka en tid med mig direkt på vår bokningssida, skicka ett mejl, eller lyft luren om det känns bättre. 

/Felix Meyer

Ring: +4676 826 07 50

Några av våra kunder

Kundcase: EPD, LCA och konkurrensjämförelse

Svenska Takelement - mer än tak över huvudet

Uppdragsbeskrivning
Uppdraget gick ut på att ta fram en EPD för prefabricerade Takelement. Ett Takelement består av flera material, både metall, trä, isolering och plastdetaljer.  Gidås har inventerat samtliga material, tillverknings och processflöden som är hänförliga till produkten och gjort livscykelanalys på hela kedjan utom användarfasen. Slutresultatet är en EPD enligt standarden EN15804. Vi har även genomfört kundutbildning och genomgång med säljteam för att EPDn ska användas på ett strategiskt sätt. Vi har även kartlagt förbättringspotential och jämfört mot andra likande produkter. 

Ansvarig specialist: Georg Eriksson

Under och efter genomgången med Georg, sprudlade ideérna kring hur vi skulle kunna få ännu bättre värden framöver på vår livscykelanalys av våra produkter.

Viktoria Pedersén, affärsutvecklare Svenska Takelement AB

Kunskapsbank

EPD som standard

Standarden EPD har tagits fram för att möjliggöra jämförelsen mellan olika material och producenter. EPD:er har blivit ett allt vanligare beslutsunderlag för arkitekter, byggföretag och beställare när de ska välja material för sina konstruktioner.

.

Vi hjälper dig

Vi har gjort många EPD:er och livscykelanalyser. Våra specialister guidar dig rätt i hur mång EPD:er som kan vara aktuella och vad omfattningen blir. Vi ser till att modeller och beräkningar görs så att kvalitetskraven säkerställs. 

Anpassa och välj

Förutom själva livscykelanalysen kan du välja till ett särskilt produktblad och jämförelser mot andra liknande produkter. På så sätt kan vi hjälpa dig hitta de bästa konkurrensfördelarna. Boka en tid med någon av våra specialister så berättar de mer. 

Dokumentation

Den EPD som slutligen tas fram är giltig i fem år. Vi lämnar över all dokumentation åt dig och dokumenterar alla data. Om du behöver uppdatera EPDn hjälper vi även till med det.  

EPD - Environmental Product Declaration

En EPD är en externt verifierad och standardiserad beskrivning av material eller en produkts miljöprofil över dess livstid.

EPD:er är objektiva och baserade på internationellt accepterade och validerade metoder för livscykelanalyser. Underlaget för en EPD är en livscykelanalys där hela produkten eller tjänstens miljöpåverkan bedöms i hela livscykeln. 

Kolla in vårt senaste webbinarium så kan du lära dig mer om EPD och LCA och om hur vi brukar jobba. 

Spela videoklipp

Vill du lära känna din produkt?
- Då rekommenderar vi en Livscykelanalys

Produkter ska hålla och användas under en längre tid, de skapar olika klimatbelastningar under sin livstid. Olika produkter har dessutom olika påverkan beroende på hur de används, vilka material som krävs och hur länge de kan användas innan de behöver bytas ut.

Till exempel skapar en personbil utsläpp redan under produktionsfasen, för att senare under sin användandefas generera utsläpp genom förbränning av drivmedel. Dessutom krävs energi och resurser när bilen ska slutförvaras eller återvinnas.

I en livscykelanalys kan vi inventera samtliga händelser under bilens livstid som genererar utsläpp till luft. Dessa utsläpp varierar beroende av exempelvis livstiden eller hur många jämförelsemått vi använder. På Gidås kan vi även mäta helt andra faktorer så som vattenanvändning, försurningspotential eller övergödningseffekter. Vad som är aktuellt att inkludera i analysen beror på dina mål samt vilken typ av produkt det avser.

Resultat kan användas till att hitta andra produktions- eller återvinningsmodeller samt att mot exempelvis en konsument ge förslag och tips på hur livstiden kan förlängas så utsläppen fördelas över en längre tid, vilket ger klimatförbättringar i stället för att producera nya enheter. Det ger dig även ett bra beslutsunderlag om man ska jämföra olika produkter och produktionsmetoder.

Mer från Gidås Hållbarhetsbyrå